ЦЕНТР РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


КП "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ" м.Вишневе


 

Роз'яснення Мінжитлокомунгоспу


Щодо сплати за житлово-комунальні послуги за період відсутності

споживачів у квартирі

Лист Мінжитлокомунгоспу України від 04.03.2009 № 8/14-2144 за підписом заступника Міністра А. М. Козленка.


Відповідно до статті 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Відповідно до Типового договору про на­дання послуг з централізованого опалення, по­стачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, спожи­вач має право на несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї {у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання цих послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою.

Виконавець, у .свою чергу, зобов'язаний зменшити розмір плати за послуги у разі тим-часової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового про­живання, роботи, лікування, навчання, прохо-дження військової служби, відбування пока-рання).

Стосовно питання оплати за послуги теп-лопостачання у разі тимчасової відсутності мешканців роз'яснюємо таке.

Правилами надання послуг з централізова-ного опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типовим договором про надання послуг з централізованого опален­ня, постачання холодної та гарячої води І во-довідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, визначено, що централізоване опален-ня - це послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка надається вико­навцем з використанням внутрішньобудинко-вих систем теплопостачання.

Таким чином, виробники послуги з цент­ралізованого опалення несуть витрати по за­безпеченню нормативної температури повітря у приміщенні незалежно від факту проживання у квартирі споживачів.

 Стосовно питання оплати за послуги з ут-римання будинків і споруд та прибудинкових територій (квартирна плата) у разі тимчасової відсутності мешканців роз'яснюємо таке.

Відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житло­вого фонду" власники приватизованого житла у багатоквартирних будинках (до них належать і власники квартир у кооперативних будинках


та викуплених квартир) є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку та його тех­нічного обладнання і повинні сплачувати свою частку витрат у загальних витратах на утри­мання будинку (житла) та прибудинкової тери-торії пропорційно до займаної площі.

Згідно із статтею 382 Цивільного кодексу України власникам квартири у дво- або багато-квартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення ? загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї кварти­ри, а також споруди, будівлі, призначені для за­безпечення потреб усіх власників квартир, а та­кож власників нежитлових приміщень, які роз-ташовані у житловому будинку.

Відповідно до статті 360 Цивільного кодексу України співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зо­бов'язаний брати участь у витратах на уп­равління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів {обов'язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'яза­ними із спільним майном,

Звільнення від сплати за утримання житла у разі відсутності власника квартири та членів його сім'ї не має підстав, оскільки витрати жит­лово-експлуатаційних підприємств на утриман­ня житла включають витрати на здійснення комплексу робіт, спрямованих на створення необхідних умов для проживання людей і за­безпечення збереження жилих будівель та технічного обладнання. До цих робіт належать підготовка до весняно-літнього та осінньо-зи­мового періодів, прочищення димарів та газо­ходів, наладка та регулювання технічного, об-ладнання будинку, обстеження стану несучих і огороджувальних конструкцій тощо.

Статтею 66 Житлового кодексу Української РСР встановлено, що плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється вихо­дячи із загальної площі квартири (одноквартир­ного будинку).

Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560.

Ці витрати не залежать від того, чи прожи­ває особа у квартирі (власник або наймач), чи ні. Це витрати на утримання будинку та прибу-динкової території.created by Буча